Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden van Manfred Spaargaren Confiserie
Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam,onder nummer 33253683

Artikel 1 Toepasselijkheid
1.1 Deze Algemene Voorwaarden (hierna “voorwaarden”)zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen waarbij Manfred Spaargaren Confiserie (hierna”Spaargaren”)als verkoper en/of leverancier van zaken optreedt.
1.2 Andere voorwaarden gelden slechts indien en voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
1.3 De toepasselijkheid van eventueel door afnemer gehanteerde voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.1.4 Spaargaren behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijde aan te vullen en/of te wijzigen.

Artikel 2 Totstandkoming van de overeenkomst
2.1 Iedere offerte van Spaargaren is vrijblijvend,en is geldig tot 7 dagen na de datum die op de offerte is vermeld,tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
2.2 Een overeenkomst komt eerst tot stand na bevestiging door Spaargaren.
2.3 Indien door Spaargaren een bestelling niet bevestigd is,wordt een overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen op het moment dat deze gestand wordt gedaan door Spaargaren.
2.4 Bestellingen dienen uiterlijk op de dag vóór de vaste afleverdag – welke vooraf door Spaargaren aan afnemer bekend is gemaakt – vóór 12.00 uur te zijn ingediend bij Spaargaren om te kunnen worden geleverd op de eerstvolgende afleverdag.2.5 Met betrekking tot seizoenswerk,waaronder begrepen bestellingen op basis van het paas- en kerstassortiment,dienen bestellingen te worden gedaan vóór de uiterste besteldatum welke is vermeld in de offerte aangaande het betreffende seizoenswerk.

Artikel 3 Prijzen
3.1 Alle door Spaargaren gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW,inclusief bezorgkosten en gebaseerd op de ten tijde van het uitbrengen van de offerte bekende prijsbepalende factoren.
3.2 Opgegeven prijzen zijn alleen dan bindend indien die bedoeling onmiskenbaar blijkt.In de overige gevallen gelden zij als vrijblijvende prijsindicatie.
3.3 Spaargaren is gerechtigd om de prijzen voor nog niet door afnemer bestelde zaken aan te passen aan eventuele veranderingen in prijsbepalende factoren,daaronder begrepen grondstofprijzen,lonen,kosten voor logistiek.
3.4 Onverminderd artikel 3.5 en tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn de door Spaargaren gehanteerde prijzen vast en worden hier geen kortingen over verstrekt.
3.5 Indien afnemer contant betaalt bij de betreffende levering of indien afnemer de bestelde zaken zelf afhaalt,zal 2% korting worden verstrekt.

Artikel 4 Levering
4.1 De bestelde zaken worden aan afnemer op een aan afnemer opgegeven vaste dag geleverd,tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.De opgegeven leveringsdag is nimmer te beschouwen als een fatale termijn.
4.2 Tenzij anders overeengekomen,geschieden alle leveringen boven een gewicht van 20 kilogram per levering kosteloos. Voor leveringen beneden de 20 kilogram is Spaargaren gerechtigd 25 euro vracht- en/of leveringskosten in rekening te brengen.
4.3 Spaargaren aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor geleden schade ten gevolge van vertraging in de levering of tijdelijke onmogelijkheid tot leveren aan de zijde van Spaargaren.
4.4 Indien wijzigingen ontstaan in de werkomstandigheden,de overeenkomst of doordat de voor de uitvoering van de overeenkomst bij derden bestelde zaken niet tijdig zijn geleverd,is Spaargaren bevoegd de levertijd naar redelijkheid te verlengen.
4.5 Afnemer is verplicht zorg te dragen voor voldoende laad- en losmogelijkheden en voor een zo kort mogelijke wachttijd bij de levering.De wachttijd dient in ieder geval niet langer te zijn dan 30 minuten.
4.6 Indien de bestelde zaken ter levering zijn aangeboden doch de betreffende levering niet mogelijk is gebleken,is Spaargaren gerechtigd de hiervoor gemaakte kosten aan afnemer in rekening te brengen.
4.7 Vanaf het moment van levering zijn de geleverde zaken voor rekening en risico van afnemer.
4.8 Behoudens uitdrukkelijke toestemming van Spaargaren is het aan afnemer niet toegestaan de geleverde zaken door te leveren aan derden – niet zijnde consumenten – anders dan in de normale bedrijfsuitoefening.

Artikel 5 Eigendomsvoorbehoud
5.1 De door Spaargaren geleverde zaken blijven eigendom van Spaargaren tot het moment dat de afnemer heeft voldaan aan alle vorderingen ter zake van de tegenprestatie voor de door Spaargaren geleverde zaken.
5.2 Afnemer is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken op de juiste voorgeschreven wijze te bewaren. Voorts is de afnemer verplicht deze zaken afdoende te verzekeren en verzekerd te houden.
5.3 Over zaken waarop het eigendomsvoorbehoud van Spaargaren rust, kan afnemer uitsluitend beschikken in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening.Het is afnemer niet toegestaan een dergelijk goed op enigerlei wijze tot zekerheid van derden te stellen.

Artikel 6 Betalingen
6.1 Betaling dienen in beginsel  vooruit te worden betaald of middels een automatische incasso. Daarnaast bestaat de mogelijkheid na goedkeuring van Manfred Spaargaren confiserie een termijn van betalen binnen 14 dagen na factuurdatum zonder verrekening en/of opschorting te geschieden.Deze termijn geldt als een fatale termijn.
6.2 Bij niet-tijdige betaling is de afnemer van rechtswege in verzuim en is de afnemer direct een rente verschuldigd ten bedrage van 2 % per maand tot aan de dag der algehele voldoening.
6.3 Ingeval van niet tijdige betaling is koper gehouden naast alle gerechtelijke kosten,de buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden waarvan de hoogte is bepaald op minimaal 15% (vijftien procent) van het openstaande factuurbedrag met een minimum van € 25,– onverminderd het recht van Spaargaren om vergoeding van de werkelijk gemaakte kosten te vorderen.
6.4 Betalingen door of vanwege de afnemer strekken achtereenvolgens ter voldoening van de door hem verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten,de gerechtelijke kosten,de door hem verschuldigde rente en daarna in volgorde van ouderdom,de openstaande hoofdsommen,ongeacht andersluidende aanwijzingen van de afnemer.
6.5 Bij niet-tijdige betaling is Spaargaren gerechtigd,zonder nadere waarschuwing,al haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op te schorten totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden.Spaargaren is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die afnemer als gevolg hiervan lijdt.
6.6 Alle vorderingen van Spaargaren op de afnemer zijn terstond opeisbaar indien met betrekking tot de afnemer sprake is van een (aanvraag tot)surséance van betaling,(aanvraag tot) faillissement,liquidatie of ontbinding.

Artikel 7 Klachten
7.1 Afnemer heeft de verplichting bij aflevering direct te onderzoeken of de zaken aan de overeenkomst beantwoorden. Indien de afnemer de afleverbon heeft getekend,heeft hij verklaard akkoord te gaan met de afgeleverde zaken.Afnemer is verplicht op het eerste verzoek van Spaargaren zaken die niet aan de overeenkomst zouden beantwoorden terug te sturen naar Spaargaren.Het uiten van enig bezwaar ontheft de afnemer niet van zijn betalingsverplichting.
7.2 Beantwoordt het afgeleverde niet aan de overeenkomst,dan is Spaargaren te harer keuze gehouden tot aflevering van het ontbrekende of vervanging van de afgeleverde zaken of restitutie van de koopsom.

Artikel 8 Kwaliteit, advies
8.1 De door Spaargaren geleverde zaken worden met de grootste zorgvuldigheid en met inachtneming van hoge kwaliteitseisen geproduceerd.Om afbreuk aan de kwaliteit te voorkomen dient de afnemer de geleverde producten op te slaan en te bewaren conform het door Spaargaren afgegeven advies,welk advies tevens op de afleverbon is vermeld.
8.2 Spaargaren aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit het onjuist en/of in strijd met het bewaaradvies opslaan en/of bewaren van de geleverde zaken.

Artikel 9 Administratie
9.1 Met betrekking tot de zakelijke relatie – waaronder begrepen uitgebrachte offertes, mailingen, facturen, betalingsherinneringen – tussen Spaargaren en de afnemer wordt door Spaargaren een administratie bijgehouden.
9.2 Bij eventuele geschillen tussen Spaargaren en de afnemer aangaande de zakelijke relatie is de door Spaargaren bijgehouden administratie beslissend,behoudens schriftelijk tegenbewijs.

Artikel 10 Ontbinding
10.1 Indien afnemer enige verplichting die krachtens een tussen afnemer en Spaargaren gesloten overeenkomst of krachtens deze voorwaarden op hem rust,niet behoorlijk of niet tijdig nakomt,enig opvorderbaar bedrag onbetaald laat,surséance van betaling aanvraagt,in staat van faillissement wordt verklaard,zijn onderneming liquideert of de zeggenschap daarin overdraagt,is Spaargaren bevoegd te harer keuze zonder enige nadere aanmaning en zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is alle verdere leveringen op te schorten en/of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en/of de reeds geleverde doch niet betaalde zaken terug te vorderen,onverminderd de verplichtingen van de afnemer alle als gevolg daarvan door Spaargaren geleden en nog te lijden schade te vergoeden.
10.2 Een offerte is slechts twee weken geldig mits een offerte gedaan door een persoon die hiertoe bevoegd is binnen de organisatie van Manfred Spaargaren confiserie. De offerte komt direct te vervallen op de data van de offerte en kan derhalve geen beroep meer op worden gedaan.

Artikel 11 Aansprakelijkheid
11.1 De aansprakelijkheid van Spaargaren is jegens afnemer en derden beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het factuurbedrag van de geleverde zaken danwel maximaal het bedrag dat krachtens de door Spaargaren afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd,verminderd met het bedrag van het eigen risico.
11.2 Spaargaren is niet aansprakelijk voor indirecte schade,daaronder mede begrepen gevolgschade,gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
11.3 Spaargaren is niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van derden die zij voor de uitvoering van de overeenkomst heeft ingeschakeld,tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Spaargaren en/of haar leidinggevende ondergeschikten.
11.4 Alle aanspraken van afnemer en derden vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd bij Spaargaren zijn ingediend binnen een jaar nadat afnemer respectievelijk de derde bekend was of redelijkerwijze bekend kon zijn,met de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd.

Artikel 12 Overmacht
12.1 Spaargaren is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van (toe-)leveranciers van Spaargaren en uitval van productiemiddelen,waaronder begrepen machinerie.
12.2 Wanneer de overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd,hebben partijen het recht om de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden.Partijen zijn alsdan gehouden tot ongedaanmaking van reeds geleverde prestaties.

Artikel 13 – Conversie
13.1 Eventuele ongeldigheid van één der bepalingen in deze voorwaarden brengt niet mee de ongeldigheid van de overige bepalingen.De alsdan ongeldige bepalingen moeten geacht worden te zijn omgezet in andere wel geldige bepalingen die qua inhoud en strekking zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis hebben zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

Artikel 14 – Toepasselijk recht/bevoegde rechter
14.1 Op alle rechtsbetrekkingen van Spaargaren is Nederlands recht van toepassing.
14.2 Eventuele geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.